Sikkerhedsbestemmelser

Som skytte har du pligt til at kende og efterleve sikkerhedsbestemmelserne.

Husk altid at bære høreværn og sikkerhedsbriller under ophold på skydebaner.

De ufravigelige sikkerhedsbestemmelser

DGI Skydning sikkerhedsbestemmelser

For at dyrke skydning er det en forudsætning, at du:

 • Betjener våben og ammunition forsvarligt.
 • Er dit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition.
 • Kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne.

For børn

Lasse går til riffel-skydning

Sanne går til pistol-skydning

 

Følgende bestemmelser skal altid overholdes:

 1. Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt. Dette gælder også, når du får et våben tilbage eller igen tager et våben, efter at du har været væk fra det.
 2. Før skydning skal du kontrollere, at:
  1. Våbnet er funktionsdygtigt,
  2. Løbet er rent og uden hindring for projektilet,
  3. Ammunitionen er af korrekt type og er ubeskadiget og ren samt godkendt, jf. banens instruks.
 3. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil.
 4. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på skydestandpladsen, og piben skal pege mod skiverne.
 5. Når du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. skiveskift eller anden aktivitet, skal du forinden aflade våbnet og åbne bundstykket/låsen og anbringe det i bageste stilling. Tromlen på revolvere skal være slået ud.
 6. Forlades standpladsen midlertidigt, og våbnet forbliver på standpladsen, skal våbnet have isat sikkerhedspløk.
 7. Efter skydningen, og inden du forlader standpladsen, skal du og banekommandøren kontrollere, at våbnet ikke er ladt, og at der ikke er patroner/hagl i kammeret, magasinet eller tromlen. Ved våben med magasin udtages magasinet. Efter kontrollen isættes sikkerhedspløk i kammer/tromle, så man tydeligt kan se, at der ikke kan sidde en patron/et hagl i kammeret/tromlen.
 8. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne. Dette gælder også for luftvåben.
 9. På skydebanen bæres våbnet med mundingen opad, hvis det ikke er i kuffert eller foderal. Man skal kunne se, at våbnet er tomt, ved at våbnet er isat sikkerhedspløk.
 10. Våbnet skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen. Våbnet må ikke transporteres i side- eller skulderhylster på kroppen.
 11. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og isat sikkerhedspløk. Du må ikke røre våbnet, før banekommandøren giver tilladelse hertil.
 12. Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere ammunitionen til skydelederen, banekommandøren eller stationschefen. Du må ikke efterlade defekt ammunition på standpladsen eller smide det bort.
 13. Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og ordrer. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen for den pågældende skydebane.
 14. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.

Overtrædelse af en eller flere af foranstående sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales og kan medføre bortvisning fra skydebanen.

 

Forhold vedrørende skydeleder og banekommandør