Privatlivspolitik

Gyldighed

Denne privatlivspåolitik er gældende fra 27. maj 2018 

 

Københavns Skytteforenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun opbevarer og behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra en berettiget interesse. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for foreningens drift og virke.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Københavns Skytteforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
CVR: 2994 6329

Mail:
Website: www.skyd.dk 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger.

Om medlemmerne:

Generelt

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldel-sesdato, telefonnummer, fødselsdato, CPRnr og e-mailadresse
 • Foto til brug for entydig identifikation bl.a. i forbindelse med lån af våben (medlemskort)

Til brug for udsendelsen af elektronisk nyhedsbrev behandler vi følgende oplysninger; navn, email, telefonnr, tilknytning til Københavns Skytteforening samt hvilk(e) nyhedsbreve du abonnerer på.

Om ledere og trænere:

 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og email-adresse
 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen samt bankkontonummer der anvendes i forbindelse med evt udlæg mv.
 • Foto til brug for entydig identifikation bl.a. i forbindelse med lån af våben

Personoplysninger, der er omfattet af en særlig grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer
 • Foto
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest, SKV våbentilladelse (www.dgi.dk/skv) o.lign.

Vi opbevarer generelt oplysninger om udmeldte medlemmer i 5 år efter udmeldelse. I helt særlige tilfælde opbevares oplysningerne i længere tid. Det afhænger af formål og loggivning, og det er derfor ikke muligt give en generel regel herom.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig selv. I nogle tilfælde kan der dog være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn mv.
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, doping, karantæner og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Behandling af medlemsoplysninger sker

 • som led i foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • i forbindelse med oppfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • i forbindelse med levering af varer og ydelser du har bestilt
 • som led i den generelle administration af din relation til os

Formålet med behandling af oplysninger på ledere og trænere er

 • håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • opfyldelse af lovkrav
 • udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som fx

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet


Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan mod-tage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

Af praktiske og administrative hensyn og på grund af særlige dokumentationskrav til skytteforeninger opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i 5 år efter din udmeldelse af foreningen. I særlige tilfælde længere.

Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

Opbevaring af oplysninger med historisk værdi, til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Vi gør dog opmærksom på at en tilbagetrækning af samtykke vil have indflydelse på dit medlemskab af Københavns Skytteforening.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 18 år.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet (træning, stævner, konkurrencer mv.) sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. I særlige tilfælde længere.

Ulønnede ledere og trænere:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige med-lemsoplysninger i op til 5 år efter dit virke er ophørt. I særlige tilfælde længere.

Lønnede ledere og trænere:
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt


Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os via vores hjemmesides kontaktformular.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via vores nyhedsbrev.

Joomla templates by a4joomla